سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم


      

     هیات بین الدولی تغییراقلیم (IPCC) ارگان بین المللی ارزیابی تغییرات اقلیمی است. این هیات آخرین اطلاعات علمی، فنی و اجتماعی-اقتصادی تولید شده درجهان، پیرامون درک بهتر مقوله تغییر اقلیم را مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌دهد. هیات بین الدولی تغییراقلیم(IPCC) هیچگونه پژوهش و پایشی را درخصوص داده ها و فراسنج های اقلیمی اجرا نمی کند. هزاران دانشمند از سراسر جهان به شکل داوطلبانه با این هیات مشارکت و همکاری می نمایند. بازبینی، بخش بسیار ضروری ومهم کار این هیات برای تضمین ارزیابی کامل علمی وعینی اطلاعات جاری است. هیات بین‌الدولی می کوشد تا گستره ای از نظرات و تخصص ها را منعکس نماید. دبیرخانه هیات مسئولیت انجام هماهنگی تمامی کارهای هیات را به عهده داشته وبا دولت ها ارتباط برقرارمی نماید. همکاری با این هیات برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد وسازمان جهانی هواشناسی آزاد بوده و دولت ها میتوانند درکار بازبینی و جلسات علنی، یعنی محل اتخاذ تصمیمات اصلی پیرامون کارهیات، همچنین ارائه، پذیرش وتصویب گزارش هاحضورفعال داشته باشند. اعضای هیات رئیسه شامل رئیس نیز طی جلسات علنی انتخاب می گردند. بدلیل علمی و بین الدولی بودن طبیعت این هیات، موقعیت منحصربفردی برای ارائه اطلاعات علمی دقیق ومتوازن به تصمیم گیرندگان ایجاد شده است. کار این هیات با وجود درارتباط بودن با سیاست گذاری، در زمینه سیاست گذاری بی طرفانه وغیرتجویزی است و با صحه گذاردن برگزارش‌های هیات بین الدولی تغییراقلیم، دولت ها تنها توانایی علمی خود را مورد تائید و تصدیق قرارمی دهند.

      
      
    • کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم
    • کارگروه های تخصصی
    • مستندات کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم
     فراخوان همکاری با IPCC در تهیه گزارش SRCCL
     فایلهای گزارش 1.5 درجه-قسمت دوم
     فایلهای گزارش 1.5 درجه-قسمت اول
مجموع بازدیدها : 610,917,990
تعداد بازدید امروز : 97,306
تعداد بازدید دیروز : 81,178
تعداد بازدید این ماه : 428,857