سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه آموزش
     گروه تعلیم و آموزش عهده دار مدیریت برنامه های آموزشی است که به عنوان یک نهاد مشورتی در تمامی جنبه های فنی و علمی آموزش در زمینه هواشناسی و آبشناسی عملیاتی فعالیت می کند .
     اهداف اصلی این گروه عبارتند از:
     ·        حصول اطمینان از وجود کارکنان آموزش دیده کافی برای انجام مسئولیت های کشورهای عضو درجهت ارائه خدمات و اطلاعات هواشناسی و آبشناسی مربوطه؛
     ·        ارتقاء ظرفیت سازی با کمک به مراکز ملی آبشناسی-هواشناسی در دستیابی به یک سطح مناسب از خودکفایی در برآوردن نیازهای آموزشی خود و توسعه منابع انسانی؛
     ·        ترویج و تقویت تبادل دانش تعلیم و آموزش، منابع و تخصص بین کاربران و مراکز آموزش منطقه ای سازمان جهانی هواشناسی و استفاده ویژه از فناوری های نوین و در حال ظهور مربوطه؛
     ·        ترویج آموزش مداوم با کیفیت بالا درزمینه هواشناسی، اقلیم شناسی، آبشناسی و رشته های مرتبط، به منظور به روز نگه داشتن دانش کارکنان مربوطه در ارتباط با آخرین پیشرفت های علمی و نوآوری های فنی و کسب شایستگی و مهارت های مورد نیاز در دیگر زمینه ها مانند ارتباط با کاربران؛
     ·        کمک به تعلیم و آموزش عامه مردم، دولت و سایر طرفهای ذینفع در مورد مزایای اقتصادی-اجتماعی خدمات مرتبط با هواشناسی، آبشناسی، اقیانوس شناسی
    • کارگروه آموزش
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 606,102,883
تعداد بازدید امروز : 28,705
تعداد بازدید دیروز : 104,017
تعداد بازدید این ماه : 1,836,657