سازمان هواشناسی
    • معرفی

     این اداره یکی از پایههای اصلی و زیربنایی مدیریت مهندسی و تجهیزات است. در این اداره کلیه ادوات سنتی که از بدو تاسیس هواشناسی در کشور مورد استفاده قرار گرفتهاند تا به امروز که در کنار تجهیزات مدرن الکترونیکی در حال خدمت میباشند، می بایست همواره مورد بازبینیهای فنی در راستای بررسی صحت عملکرد و اقدامات منظم در سرویس و نگهداری و همچنین تعویض قطعات از کار افتاده را انجام می‌شود. یکی دیگر از وظایف این واحد انجام کالیبراسیون دورهای برای کلیه ادوات و ثبات سنتی و الکترونیکی میباشد. بهرهگیری از ابزارهای آزمایشگاهی و کارگاههای تست و تعمیر از الزامات عملکردی این واحد بشمار میآید. برنامهریزی و تصمیمگیری در راستای توسعه ادوات و تجهیزات و بکارگیری آنها در سطح کشور مطابق با پیشرفت فناوریهای هواشناسی در جهان با عنایت به این نکته که مراحل گذار از فناوری قدیم به جدید و لزوم همسانسازی دقت اندازهگیریها بدون بروز وقفه و شکاف اطلاعاتی، یکی دیگر از برنامههای اداره سامانههای پایه و استانداردهای فنی می‌باشد.

    • اداره سامانه های پایه و استانداردها ی فنی
مجموع بازدیدها : 610,438,198
تعداد بازدید امروز : 37,603
تعداد بازدید دیروز : 95,837
تعداد بازدید این ماه : 2,894,312