سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف

     1. تهیه طرح جامع کاهش خطرپذیری مرتبط با هواشناسی با هماهنگی سایر واحدها.
     2. بررسی و پیشنهاد پژوهشهای کاربردی مرتبط با مخاطرت جوی و پیگیری انجام و استفاده از آنها
     3. تهیه اطلس بلایای جوی و تولید نقشه‌های پهنه‌بندی مخاطرات جوی در کشور
     4. ارائه محصولات و خدمات مرتبط با پدیده‌های حاد جوی با استفاده از نتایج پژوهشی و اطلاعات هواشناسی
     5.    برنامه‌ریزی و بررسی سناریوهای مختلف، در شرایط ویژه جوی، در سطح ملی و منطقه ای و پیشنهاد راهکار مناسب
     6. تدوین و ساماندهی نظام جامع مدیریت بلایای جوی از قبیل سیل، سرمازدگی محصولات، یخبندان، موج گرما و سرما ، توفان و موج دریا
     7. تهیه بانک اطلاعاتی بلایای جوی، پرسنل و امکانات مورد نیاز در مدیریت بحران
     8. همکاری در آموزش اصول و مبانی پدیده های حاد جوی و تبیین وضعیت فعلی آن در کشور به مسئولان و برنامه ریزان سیستم مدیریت بحران و ریسک
     9. پیگیری انجام وظایف سازمان در کارگروه های تخصصی ملی، در مراحل چهارگانه مدیریت بحران:
     1-  پیش گیری     2-  آمادگی      3-  مقابله       4- بازسازی و بازتوانی
     10. تبیین شرح وظایف کارگروه‌های فرعی در ادارات کل استان‌ها در حوزه‌ی کاری مدیریت بحران
     11. تهیه دستورالعمل ها  و سیاست های اجرایی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران در سازمان و ادارات کل استان‌ها
     12. پیشنهاد برنامههای سالیانه و میانمدت در مدیریت بحران
     13. تعیین خسارات وارده به هواشناسی در اثر وقوع حوادث جوی  با همکاری سایر واحدهای استانی و ستادی
     14. ارزیابی عملکرد و نظارت عالیه بر اقدامات ادارات کل استانی و ستادی و مراکز زیرمجموعه هواشناسی
     15. اعزام کارشناس به مناطق آسیب دیده و مستند سازی حوادث و رویدادهای حاد
     16. ایجاد بخش مدیریت بحران در پایگاه الکترونیکی سازمان هواشناسی و به روز نگهداشتن اطلاعات آن
     17. پیگیری جهت استفاده از دستاوردهای  سایر دستگاه ها و کشورها و بکارگیری تجربیات مفید در سازمان
     18. انجام سایر امور محوله

    • ادارات تابعه مدیریت بحران و مخاطرات جوی و اقلیمی
مجموع بازدیدها : 610,569,345
تعداد بازدید امروز : 663
تعداد بازدید دیروز : 79,549
تعداد بازدید این ماه : 80,212