سازمان هواشناسی
    • اقلیم استان کرمان

     استان کرمان درجنوب شرقی ایران قرارگرفته است وارتفاعات آن دنباله رشته کوههای مرکزی ایران است که ازچین خوردگیهای آتشفشانی آذربایجان شروع می شود وتابلوچستان امتدادمی یابدودنباله آن رادرفلات مرکزی ،حوزه های پست داخلی وکویرچندین بارقطع می کنند.تنوع آب وهوایی استان کرمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی درخورتوجه است .درنتیجه این شرایط اقلیمی ،درنواحی شمال وشمال غربی ومرکزی آب وهوا خشک ودرجنوب وجنوب شرقی گرم ومرطوب است .رژیم بارندگی اغلب به صورت باران است ودرمحدوده آبان ماه تا اردیبهشت ماه قرارداردوازبادهای غربی وشمالغربی منطقه تغذیه می شودکه اغلب موسمی وخشک است وبه دلیل دربرداشتن انبوه خاک وشن ،رطوبت نسبی هواراتقلیل می دهد.حداکثردرجه حرارت دربخش شهداداست که از50درجه سانتیگرادتجاوزمی کند.میزان تبخیردراستان بین 1500تا4500میلی متردرسال نوسان داردکه حداکثرآن مربوط به حاشیه کویر لوت (دشت شهداد،دشت بم ونرماشیر )است .ازنظربارندگی ،توده های هوای باران زا ازسمت غرب وشمالغرب به آن می رسد وبعلت پیمایش مسیری طولانی برروی خشکیها وهمچنین عبوراز سلسله جبال زاگرس والبرز دچارفرسایش ورطوبت زیادی رامتحمل می شود وآورد آبی آن اندک است .ارتفاعات مرکزی استان ازخشکی اقلیم می کاهدوتناسب یاافزایش ارتفاع موجب افزایش بارندگی وکاهش دما می شود .استان کرمان تحت تاثیربادهای مختلف برون منطقه ای ومحلی است .وزش این بادها،آب وهوای آن رادستخوش تحولات وتغییرات زیادی می کند.این بادهاعمدتاازنوع بادهای موسمی وخشک است ودرماههای اسفند،فروردین واردیبهشت میوزندوجهت وزش آنها ازجنوب غربی به طرف شمال شرقی ومشرق است .بادهای غربی وشمالغربی باعث ریزش باران درزمستان وبهارمی شوند

    • گرمترین و خنک ترین ایستگاه در حال حاضر
     39° c
     شهداد
     24° c
     لاله زار
    • پیش بینی وضع هوا |یکشنبه 19 مرداد
     کرمان
     انار
     بافت
     بم
     رفسنجان
     زرند
     سیرجان
     شهر بابک
     کهنوج
     گلبافت
     لاله زار
     جیرفت
     راور
     راین
     شهداد
     صفاییه
     عنبرآباد
     کوهبنان
     نرماشیر
    • وضع هوای راه های استان
مجموع بازدیدها : 606,472,597
تعداد بازدید امروز : 26,881
تعداد بازدید دیروز : 87,391
تعداد بازدید این ماه : 2,206,371