سازمان هواشناسی
    • تاریخ انتشار: 1398/02/01
     منبع: روابط عمومی
     تعداد بازدید: 476
     امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین هواشناسی ایران و جمهوری بلغارستان

      امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین هواشناسی ایران و جمهوری بلغارستان

     در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در صوفیا؛ یادداشت تفاهم همکاری بین ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن امضاء شد.

     به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، به ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن، ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاﺳﺎس دﻋﻮت روسن زارکون وزﯾﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن از 28 تا 30 ﻓﺮوردﯾﻦ 1398 در ﺻﻮﻓﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار شد.
     در اﯾﻦ اﺟﻼس با رﯾﺎﺳﺖ محمد اﺳﻼﻣﯽ وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻀﺎء ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس، ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ، اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد به امضاء رسید.
     ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ هواشناسی با ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن با هدف ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺟﻮی در ﺣﻮزه ﭘﺎﯾﺶ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﻓﺼﻠﯽ، اﻗﻠﯿﻤﯽ و آﻣﻮزش و پژوهش امضاء شد.
     فرح محمدی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه هواشناسی ایران ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻇﺮفیت های ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﻔﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ از ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن بازدید نمود و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ، ﺿﻤﻦ ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در وزارت راه و شهرسازی و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﺎزدﯾﺪی از ﺳﻮی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و ﻫﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر:
      
مجموع بازدیدها : 511,405,941
تعداد بازدید امروز : 62,118
تعداد بازدید دیروز : 316,016
تعداد بازدید این ماه : 8,875,325