سازمان هواشناسی
    • برنامه چرخندهای حاره ای
     برنامه چرخندهای حاره ای بخشی از وظیفه دایره خدمات کاهش خطرات بلایا و آب و هوا سازمان جهانی هواشناسی است. این برنامه در راستای ایجاد سیستم های هماهنگی ملی و منطقه ای، در جهت به حداقل رساندن خسارت های وارده به جان و مال انسان ها وخرابی های ناشی از چرخندهای حاره ای گام برمی دارد. برنامه چرخندهای حاره ای با تشریک مساعی در هر دو سطح ملی و منطقه ای عمل نموده و مراکز منطقه ای هواشناسی جهانی، دیگر ارگان های بین المللی، منطقه ای و دبیرخانه سازمان جهانی هواشناسی را شامل می شود.
     اهداف برنامه چرخندهای حاره ای عبارتند از:
     - ارائه پیش بینی قابل اطمینان روند چرخندهای حاره ای و شدت آنها، بادهای شدید مربوط به آنها، انجام پیش بینی های کمی و به موقع و ارزیابی بارش های سنگین، پیش بینی های کمی و شبیه سازی توفان امواج سهمگین؛
     - پیش بینی سیل های ناشی از چرخندهای حاره ای؛
     - ارتقاء سطح آگاهی از هشدارها و اخطاریه ها و انجام اقدامات به عنوان واسط میان سیستم های اعلام خطر و کاربران هشدارها و اخطاریه ها، شامل اطلاع رسانی، تعلیم و آگاهی عمومی؛
     - ارائه داده های اصلی هواشناسی و آبشناسی و پیشنهادات در راستای پشتیبانی از ارزیابی خطرات و بلایای ناشی از چرخندهای حاره ای؛
     - تهیه قوانین ملی پیشگیری و آمادگی در برابر بلایای طبیعی.
    • برنامه های علمی و فنی
    • ادارات تابعه برنامه های علمی و فنی
مجموع بازدیدها : 511,405,945
تعداد بازدید امروز : 62,122
تعداد بازدید دیروز : 316,016
تعداد بازدید این ماه : 8,875,329