سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف کمیسیون علوم جو
     شرح وظایف:
     1- تعیین نیازهای اعضای سازمان جهانی هواشناسی، در حمایت از معاهده های اقلیمی و زیست محیطی، شامل تسهیل تبادل دانش، فناوری و توصیه ها در زمینه دانش علوم جوی؛
      
     2- پژوهش درزمینه علوم جوی وعلوم مرتبط با آن به منظور ارتقاء درک فرآیندهای جوی و قابلیت پیش بینی فرایندهای جوی در سیستم گسترده زمین با تأکید بر موارد ذیل :
      
     · پیش بینی آب و هوا در مقیاس های زمانی از بسیار کوتاه مدت تا بلند مدت، در برگیرنده پیشرفت های نوین در پیش بینی های زیست محیطی، با تأکید بر پیش بینی پدیده های حاد جوی و دارای پیامدهای جدی بر اقتصاد و جمعیت؛
      
     • مطالعه ترکیبات جو و آلودگی هوا، شامل تعاملات آنها با آب و هوا، مطالعه جابجایی، تغییرات و نشست آلاینده های هوا و انجام پایش های مربوطه؛
     • فیزیک و شیمی ابرها، به ویژه در کمک به پیش بینی آب و هوا، شیمی جو و پیش بینی ترکیبات شیمیایی جو؛
     • تعدیل آب و هوا با تأکید بر فرایندهای ضمنی فیزیکی و شیمیایی آن، تهیه و توسعه دستورالعمل های صریح در امر سنجش؛
     • هواشناسی حاره ای، شامل مطالعات فرایندها و پدیده های مختص به عرض های پایین و اثرات ماورایی آنها؛
     · انجام مطالعات اقلیمی، با توجه به نقش کلی برنامه تحقیقات جهانی اقلیم (WCRP) در درک بهتراقلیم؛ همچنین، کمیسیون به ارائه حمایت های علمی و تخصصی، به ویژه در زمینه مدل سازی جوی، محیط زیست و سیستم زمین می پردازد که موجب ارتباط فعالیت های کمیسیون در زمینه آب هوا با موازین اقلیمی است؛
      
     3- حفظ و توسعه برنامه نظارت جهانی بر جو (GAW) با استفاده از رویکرد یکپارچه دیدبانی جهانی شیمی جو و کیفیت هوا؛ مشارکت در ارزیابی های علمی در حمایت از معاهدات و سیاست های بین المللی پیرامون محیط زیست و اقلیم؛
      
     4- هماهنگ کردن فعالیت های کمیسیون با ارگان های مربوطه سازمان جهانی هواشناسی، برنامه بلند مدت سازمان جهانی هواشناسی و دیگر گروه های علمی؛
      
     5- استاندارد نمودن توابع، ثابت ها، اصلاحات و شیوه های مرجع که در علوم جوی به کار برده می شود؛
      
     6- حمایت از پژوهش پیرامون اثرات اجتماعی-اقتصادی و راهبردی پیشرفت در درک بهتر علوم جوی؛
      
     7- فرموله کردن نیازهای دیدبانی و ذخیره، بازیابی و تبادل داده های خام یا پردازش شده؛
      
     8- انجام ارزیابی های علمی از دستورالعمل های فنی هواشناسی شامل مهارت های بازبینی.
      
     9- پشتیبانی از قراردادهای بین المللی محیطی و اقلیمی از طریق تحلیل منظم علمی ارزیابی های مرتبط با فعالیت آن.
      
     10- تعیین نیازهای اعضای سازمان هواشناسی جهانی و تبادل دانش، فن آوری و توصیه آن ها با توجه به اطلاعیه های علوم جوی.
      
     11- پشتیبانی از پژوهش هایی که در مورد اثرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیشرفت ها در درک علوم جوی می باشند.
    • کمیسیون علوم جو
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 601,507,319
تعداد بازدید امروز : 32,610
تعداد بازدید دیروز : 137,297
تعداد بازدید این ماه : 1,767,477