سازمان هواشناسی
    • برنامه های کمیسیون ادوات و روش های دیدبانی

     گروه تخصصی برنامه آزاد استانداردسازی و همسنجی ادوات OPAG1

     این برنامه جهت ارتقای توسعه و ایجاد استانداردها ی ادوات و روشهای دیدبانی سطح زمین و جو بالا برای تمامی اعضا از جمله کشورهای کمتر توسعه یافته تدوین شده است. همچنین بهبود راهکارهای استفاده و عملکرد ادوات مربوطه برای اعضای سازمان جهانی هواشناسی و سازماندهی آزمایش و همسنجی ادوات از شرح وظایف این برنامه می باشد.

     گروه تخصصی برنامه آزاد سنجش از دور و فناوری های نوین OPAG 2

     این برنامه برای ارتقای تحولات مرتبط با عملیات، توسعه، تست و مستند سازی سیستم های سنجش از دور زمینی و فن آوری های جدید دیدبانی ، از جمله هماهنگی با سایر کمیسیون های فنی تدوین شده و همچنین حفظ یک نمای کلی از تمام فعالیت های مربوط به بهره برداری، توسعه، تست و مستند سازی سیستم های سنجش از دور زمینی و فن آوری های جدید دیدبانی ، شامل پیشرفت عملیات آزمایشی از شرح وظایف این برنامه است.

     گروه تخصصی برنامه آزاد ظرفیت سازی OPAG 3

     شرح وظایف این برنامه عبارت است از تقویت و توسعه فعالیت های ظرفیت سازی مرتبط با ادوات و روش های دیدبانی شامل بهبود راهنمایی در خصوص کالیبراسیون و تعمیر و نگهداری ادوات و قابلیت اندازه گیری

     همکاری در سازماندهی فعالیت های ظرفیت سازی با مناطق ششگانه سازمان جهانی هواشناسی و دیگر فعالیتهای مرتبط ظرفیت سازی این سازمان

     ارتباط موثر با دو گروه تخصصی برنامه آزاد استاندارد سازی و همسنجی ادوات و سنجش از دور و فناوری های نوین به منظور انتشار استانداردها و حمایت از برنامه های آموزشی مرتبط

    • کمیسیون ادوات و روش های دیدبانی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 521,570,491
تعداد بازدید امروز : 72,162
تعداد بازدید دیروز : 323,832
تعداد بازدید این ماه : 8,706,135